29 Maja
2017
powrót

InterRisk

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group prowadzi działalność ubezpieczeniową od 1993 roku.

InterRisk
  • Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej dla ubezpieczyciela udzielił Minister Finansów w dniu 05.11.1993 r.
  • Organem nadzorującym działalność ubezpieczyciela jest Komisja Nadzoru Finansowego.
  • Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000054136.
  • Numer identyfikacji podatkowej spółki: 526-00-38-806.
  • Kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości opłacony: 137 640 100 zł.
  • Główni akcjonariusze: Wiener Städtische Versicherung AG VIG.

Siedziba ubezpieczyciela:
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
ul. Noakowskiego 22
00-668 Warszaw